知识大全

知识大全

新概念二第二课单词 新概念第二册单词表(附音标)

PATRICIA

新概念二第二课单词 新概念第二册单词表(附音标)

新概念英语第二册词汇表

Lesson 1

1 private ['praivit] a.私人的

2 conversation [kɔnvə'seiʃən] n.谈话

3 theatre ['θiətə] n.剧场,戏院

4 seat [si:t] n.座位

5 play [plei] n.戏

6 loudly ['laudli] ad.大声地

7 angry ['æŋgri] a.生气的

8 angrily ['æŋgrili] ad.生气地

9 attention [ə'tenʃən] n.注意

10 bear [beə] v.容忍

11 business ['biznis] n.事

12 rudely ['ru:dli] ad.无礼地,粗鲁地

Lesson 2

1 until [ən'til, ʌn'til] prep.直到

2 outside [aut'said] ad.外面

3 ring [riŋ] v.(铃、电话等)响

4 aunt [ɑ:nt] n.姑,姨,婶,舅妈

5 repeat [ri'pi:t] v.重复

Lesson 3

1 send [send] v.寄,送

2 postcard ['pəustkɑ:d] n.明信片

3 spoil [spɔil] v.使索然无味,损坏

4 museum[mju:'ziəm] n.博物馆

5 public ['pʌblik] a.公共的

6 friendly ['frendli] a.友好的

7 waiter ['weitə] n.服务员,招待员

8 lend [lend] v.借给

9 decision [di'siʒən] n.决定

10 whole [həul] a.整个的

11 single ['siŋgəl] a.唯一的,单一的

Lesson 4

1 exciting [ik'saitiŋ] a.令人兴奋的

2 receive [ri'si:v] v.接受,收到

3 firm [fə:m] n.商行,公司

4 different ['difrənt] a.不同的

5 centre ['sentə] n.中心

6 abroad [ə'brɔ:d] ad.在国外

Lesson 5

1 pigeon [pidgin] n.鸽子

2 message ['messed] n.信息

3 over ['əuvə] v.越过

4 distance ['distəns] n.距离

5 request [ri'kwest] n.要求,请求

6 spare [speə] 备件

7 service ['sə:vis] n.业务,服务

Lesson 6

1 beggar ['begə] n.乞丐

2 food [fu:d] n.食物

3 pocket ['pɔkit] n.衣服口袋

4 call [kɔ:l] v.拜访,光顾

Lesson 7

1 detective [di'tektiv] n.侦探

2 airport ['eəpɔ:t] n.机场

3 expect [ik'spekt] v.期待,等待

4 valuable ['væljuəbəl, -jubəl] a.贵重的

5 parcel ['pɑ:sl] n.包裹

6 diamond ['daiəmənd] n.钻石

7 steal [sti:l] v.偷

8 main [mein] a.主要的

9 airfield ['eəfi:ld] n.飞机起落的场地

10 guard [gɑ:d] n.警戒,守卫

11 precious ['preʃəs] a.珍贵的

12 stone [stəun] n.石子

13 sand [sænd] n.沙子

Lesson 8

1 competition [ˌkɔmpi'tiʃən] n.比赛,竞赛

2 neat [ni:t] a.整齐的,整洁的

3 path [pɑ:θ] n.小路,小径

4 wooden ['wudn] a.木头的

5 pool [pu:l] n.水池

Lesson 9

1 welcome ['welkəm] n.欢迎 v.欢迎

2 crowd [kraud] n.人群

3 gather ['gæeə] v.聚集

4 hand [hænd] n.(表或机器的)指针

5 shout [ʃaut] v.喊叫

6 refuse [ri'fju:z, ri'fju:s] v.拒绝

7 laugh [lɑ:f] v.笑

Lesson 10

1 jazz [dʒæz] n.爵士音乐

2 musical ['mju:zikəl] a.音乐的

3 instrument ['instrumənt] n.乐器

4 clavichord ['klævikɔ:d] n.古钢琴

5 recently ['ri:səntli] ad.最近

6 damage ['dæmidʒ] v.损坏

7 key [ki:] n.琴键

8 string [striŋ] n.(乐器的)弦

9 shock [ʃɔk, ʃɑk] v.使不悦或生气,震惊

10 allow [ə'lau] v.允许,让

11 touch [tʌtʃ] v.触摸

Lesson 11

1 turn [tə:n] n.行为,举止

2 deserve [di'zə:v] v.应得到,值得

3 lawyer ['lɔ:jə] n.律师

4 bank [bæŋk] n.银行

5 salary ['sæləri] n.工资

6 immediately [i'mi:diətli] ad.立刻

Lesson 12

1 luck [lʌk] n.运气,幸运

2 captain ['kæptin] n.船长

3 sail [seil] v.航行

4 harbour ['ha:bə] n.港口

5 proud [praud] a.自豪

6 important [im'pɔ:tənt] a.重要的

Lesson 13

1 group [gru:p] n.小组,团体

2 pop singer 流行歌手

3 club [klʌb] n.俱乐部

4 performance [pə'fɔ:məns] n.演出

5 occasion [ə'keiʒən] n.场合

Lesson 14

1 amusing [ə'mju:ziŋ] a.好笑的,有趣的

2 experience [ik'spiəriəns] n.经历

3 wave [weiv] v.招手

4 lift [lift] n.搭便车

5 reply [ri'plai] v.回答

6 language ['læŋgwidʒ] n.语言

7 journey ['dʒə:ni] n.旅行

Lesson 15

1 secretary ['sekrətəri, -teri] n.秘书

2 nervous ['nə:vəs] a.精神紧张的

3 afford [ə'fɔ:d] v.负担得起

4 weak [wi:k] a.弱的

5 interrupt [ˌintə'rʌpt] v.插话,打断

Lesson 16

1 park [pɑ:k] v.停放(汽车)

2 traffic ['træfik] n.交通

3 ticket ['tikit] n.交通法规罚款单

4 note [nəut] n.便条

5 area ['eəriə] n.地点

6 sign [sain] n.指示牌

7 reminder [ri'maində] n.指示

8 fail [feil] v.无视,忘记

9 obey [ə'bei] v.服从

Lesson 17

1 appear [ə'piə] v.登场,扮演

2 stage [steidʒ] n.舞台

3 bright [brait] a.鲜艳的

4 stocking ['stɔkiŋ] n.(女用)长筒袜

5 sock [sɔk] n.短袜

Lesson 18

1 pub [pʌb] n.小酒店

2 landlord ['lændlɔ:d] n.店主

3 bill [bil] n.帐单

Lesson 19

1 hurry ['hʌri] v.匆忙

2 ticket office 售票处

3 pity['piti] n.令人遗憾的事

4 exclaim [ik'skleim] v.大声说

5 return [ri'tə:n] v.退回

6 sadly ['sædli] ad.悲哀地,丧气地

Lesson 20

1catch [kætʃ] v.抓到

2fisherman['fiʃəmən] n.钓鱼人,渔民

3boot [bu:t] n.靴子

4waste [weist] n.浪费

5realize ['riəlaiz] v.意识到

Lesson 21

1 mad [mæd] a.发疯

2 reason ['ri:zən] n.原因

3 sum[sʌm] n.量

4 determined [di'tə:mind] a.坚定的,下决心的

Lesson 22

1 dream [dri:m] v.做梦,梦想

2 age[eidʒ] n.年龄

3 channel ['tʃænəl] n.海峡

4 throw [θrəu] v.扔,抛

Lesson 23

1 complete[kəm'pli:t] v.完成

2 modern ['mɔdən] a.新式的,与以往不同的

3 strange [streindʒ] a.奇怪的

4 district ['distrikt] n.地区

Lesson 24

1 manager ['mænidʒə] n.经理

2 upset [ʌp'set] a.不安

3 sympathetic [ˌsimpə'θetik] a.表示同情的

4 complain [kəm'plein] v.抱怨

5 wicked ['wikid] a.很坏的,邪恶的

6 contain [kən'tein] v.包含,内装

7 honesty ['ɔnisti] n.诚实

Lesson 25

1 railway ['reilwei] n.铁路

2 porter ['pɔ:tə] n.搬运工

3 several ['sevərəl] 几个

4 foreigner['fɔrinə] n.外国人

5 wonder ['wʌndə] v.感到奇怪

Lesson 26

1 art[ɑ:t] n.艺术

2 critic ['kritik] n.评论家

3 paint [peint] v.画

4 pretend [pri'tend] v.假装

5 pattern ['pætn] n.图案

6 curtain ['kə:tən] n.窗帘,幕布

7 material[mə'tiəriəl] n.材料

8 appreciate[ə'pri:ʃieit] v.鉴赏

9 notice ['nəutis] v.注意到

10 whether['weeə] conj.是否

11 hang [hæŋ] v.悬挂,吊

12 critically['kritikəli] ad.批评地

13 upside['ʌpsaid] 上下颠倒地

Lesson 27

1 tent[tent] n.帐篷

2 field[fi:ld] n.田地,田野

3 smell [smel] v.闻起来

4 wonderful['wʌndəful] a.极好的

5 campfire['kæmpˌfaiə] n.营火,篝火

6 creep [kri:p] v.爬行

7 sleeping bag['sli:piŋ] 睡袋

8 comfortable['kʌmfətəbəl] a.舒适的,安逸的

9 soundly['sʌundli] ad.香甜地

10 leap [li:p] v.跳跃,跳起

11 heavily['hevili] ad.大量地

12 stream[stri:m] n.小溪

13 form [fɔ:m] v.形成

14 wind [wind, waind] v.蜿蜒

15 right [rait] ad.正好

Lesson 28

1 rare[reə] a.罕见的

2 ancient ['einʃənt] a.古代的,古老的

3 myth [miθ] n.神话故事

4 trouble ['trʌbəl] n.麻烦

5 effect [i'fekt] n.结果,效果

6 Medusa [mi'dju:zə] n.美杜莎(古希腊神话中3位蛇发女怪之一)

7 Gorgon ['gɔ:gən] n.(古希腊神话中的)3位蛇发女怪之一

Lesson 29

1 taxi['tæksi] n.出租汽车

2 Pilatus Porter皮勒特斯·波特(飞机机名)

3 land[lænd] v.着陆

4 plough[plau] v.耕地

5 lonely['ləunli] a.偏僻的,人迹罕至的

6 Welsh[welʃ] a.威尔士的

7 roof[ru:f] n.楼顶

8 block[blɔk] n.一座大楼

9 flat[flæt] n.公寓房

10 desert ['dezət] v.废弃

Lesson 30

1 polo['pəuləu] n.水球

2 cut[kʌt] v.穿过

3 row[rəu, rou] v.划(船)

4 kick[kik] v.踢

5 towards[tə'wɔ:dz] prep.朝,向

6 nearly ['niəli] ad.几乎

7 sight[sait] n.眼界,视域

新概念第二册单词表(附音标)

不好意思,只能提供这些

lesson 11

turn行为,举止

deserve值得,应得到

lawyer律师

bank银行

salary工资,薪水

immediately立刻

lesson12

luck幸运,运气

captain船长

sail航行

harbour港口

proud 自豪

important重要的

新概念2第2课

The writer always gets up late on Sundays。He got up late last Sunday。 His aunt Lucy telephoned then.

She just had arrived by train. She was coming to see him. He said,'I'm still having breakfast'His aunt was very surprised. It was one o'clock 。

只要理解意思就行,(*^__^*) 嘻嘻……

求一份新概念2的单词表

ability n.能力,才干;技能

able a.能,会;有才能的

accept vt.接受,收领,承担

accidentally ad.意外地,偶然地

accompany vi.伴随,陪伴,伴奏

account vi.说明;占(...数量)

accurate a.准确的;正确的

accustom vt.使习惯,习惯于

acquire vt.取得,获得

act vi.行动,做,表演

active a.活的,活动的

actual a.实际的,真实的

actually ad.实际上

add vt.补充说,增添

admire vt.赞美,夸奖,钦佩

admit

advertiser n.做广告的人

afterwards ad.以后,后来,然后

agree vt.同意,承认

agreement n.协议,协定,契约

ahead ad.,a.在前面,向前

aim vt.瞄准,以...掷向

aircraft n.飞机

airfield n.飞机场

air-hostess n.女乘务员

album n.签名簿,照片册

alibi n.托辞,借口,辩解

alive a.活着的,有生气的

all right行,好,可以

allow vt.允许,听任,认为

almost ad.差不多,将近

alone

also ad.亦,也,同样

althoughconj.尽管,虽然

amateur a.业余的

ambassador n.大使;特使,代表

amusement n.娱乐,消遣

amusing a.有趣的,逗人笑的

ancient a.古代的,古老的

angrily ad.气愤地

angrily ad.气愤地

angry a.发怒的,生气的

angry a.发怒的,生气的

announce vt.宣布,宣告,发表

announcer n.播音员,宣告者

annoy vt.使恼火,使生气

annoying a.恼人的,讨厌的

anxiously ad.焦急地,不安地

anyway ad.不管怎样,无论如何

anywhere ad.任何地方

apart ad.离开,离去,除去

apparently ad.明显地;外表地

appear vi.出场,出现,显露

appetite n.胃口,食欲,肉欲

appreciate vt.欣赏;评价,鉴别

approach vt.走近,接近,逼近

architect n.建筑师,创制者

area n.地区,区域,面积

arm vt. vi.装备,供给

around

arrest vt.拘捕,扣留,抑止

art n.艺术,美术,技巧

article n.商品,文章,冠词

artiste n.艺人,技艺家

as far as尽...所...(限度)

aside ad.到旁边,在旁边

ask for征求,要价,索取

asleep a.睡着了的,不活泼的

astonish vt.使惊讶

astronaut n.宇宙航行员

Atlantic a.大西洋的

Atlantic a.大西洋的

attempt vt.试图,尝试,袭击

attend vt.出席,参加;照应

attention n.注意,关心,注意力

attention n.注意,关心;注意力

aunt n.姨母,姑母,伯母

aunt n.姨母,姑母,伯母

authorities n.当局,权力,权威

average a.平均的,通常的

avoid vt.避免,回避,废止

awkwardly ad.局促不安地,笨拙地

badly ad.严重地,非常地

bag n.手提包,钱包,袋

balloon n.气球,飞船

bark vi.吠叫,咆哮,怒吼

basement n.地下室,地窖,墙脚

batter vt.击破,捣坏,炮击

TAG: 单词