知识大全

知识大全

五年级上册词语盘点拼音 人教版语文五年级上册的词语盘点的拼音

MATT

五年级上册词语盘点拼音 人教版语文五年级上册的词语盘点的拼音

五年级上册词语盘点拼音

要求会认的词语:

(1)目的dì地 踮diǎn脚 暂zàn时 恰似sì 似shì的 美差chāi 差chà不多 奔bēn向那里分fèn外 禁jīn不住 皱zhòu眉头支撑chēng 腋yè下 贪婪lán

水浒传zhuàn 犹豫yù 编biān写 某mǒu 种 伴侣lǚ 娱yú乐 心扉fēi 一阕què 呐喊nà 过瘾yǐn 囫hú囵吞枣磁cí石 锻duàn炼酵jiào母 借鉴jiàn

(2)抹mā净 低头折zhé节 屡屡lǚ 甚shèn至 衰shuāi老 华侨qiáo 葬zàng身异国 颇pō负盛名 玷diàn 污 秉bǐng性 眷juàn恋 潺chán潺 婀ē娜nuó干涸hé 点缀zhuì 螃 蟹páng xiè

(3) 哺bǔ乳 即jí 使 处chǔ 理 安然无恙yàng 追 逐zhuīzhú 苔藓tái xiǎn

勉强miǎn qiǎng 削xuē弱朝zhāo晖 潜qián入 倾qīng 入 粘zhān 贴较jiào 短 日晕yùn 橡栗lì 蛰zhé伏 滤lǜ出 单调diào

(4) 捕bǔ捞 操纵 cāozòng 乞qǐ求 便pián 宜 居 jū然 挑拨tiǎo 眼睑jiǎn 咂zā 嘴 翕xī动 细腻nì 流泻xiè 络luò绎yì不绝 雏chú鸟 回眸móu 榨zhà油 鲈lú鱼 皎jiǎo洁

(5、6)拖沓tà 谴qiǎn责 倚yǐ门 艰涩sè 怔zhèng住 打蔫niān

歧qí途 谨慎jǐn shèn 腼腆miǎn tiǎn 攥zuàn着 龟jūn裂 忙碌lù

陷xiàn入 混hùn乱 瓦砾lì漆qī黑驰骋chěng 魅mèi力 凝滑如脂zhī 沉坠zhuì 浩瀚hàn 风韵yùn 顿挫抑cuò yì扬 搁gē板 剖pōu成

(7)不可估量liáng 玲líng珑剔tī透 蓬莱láiyáo瑶台 吼hǒu一声 抡lūn一个圈 崎岖qíqū 礼lǐ炮 眺tiào望

(8)停泊bó 港gǎng口 众星拱gǒng月 岷mín山 五更gēng天 奔bēn赴 干扰rǎo 旮旯gālá 在行háng

会读会写的词语:

(八)单元看拼音写词语

yún yá diǎn lǐ fù zhǔ xí wěi yuán xié shāng huān hū

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )

wài bīn qíng qǐ guāng zé zòu qǐ dàn shēng sù lì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

diàn niǔ zhān yǎng piāo fú qí bīng sǎng zǐ sù jìng

( )( )( ) ( ) ( ) ( )

gòng chǎn dǎng yuǎn zhēng huì jí àn zhào yù dìng

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

pái liè bō làng fèn dòu xuān gào zhuāng yán xuǎn jǔ

( ) ( ) ( )( )( ) ( )

guāng míng wàn shuǐ qiān shān sì miàn bā fāng cì xù

( )( )( )( )

páishāndǎohǎi yè yǐ jì rì duānduānzhèngzhèng xiōngtáng

( ) ( ) ( ) ( )

(七)单元看拼音写词语

gūliàng sǔn shī huáng jiā yuán lín líng lóng tītòu

( )( )( )( )

háng zhōu péng lái yáo tái hóng wěi sòng dài qīn rù

( )( )( )( )( )

tǒng yī xiāo huǐ huī jìn guī bǎo lóng wáng miào rèn wù

( )( )( )( )( )( )

xìng gě dà hǒu mǎn qiāng nù huǒ qí qū shī tǐ mín shān

( ) ( )( )( )( )( )

zhǎn dìng jié tiě zhuì luò báo zǐ chóu hèn tiào wàng

( ) ( )( )( ) ( )

diàn táng jìn fàn zhuǎn yí yǎn hù háo mài ní wán

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

jǔ shì wén míng zhòng xīng gǒng yuè tíng tái lóu gé

( ) ( ) ( )

shī qíng huà yì tiān nán hǎi běi qí zhēn yì bǎo

( ) ( ) ( )

(六) 单元看拼音写词语

luò shān jī hùn luàn xī rì fèi xū jí bù jué wàng

( )( )( )( )( )( )

qīng gē màn wǔ bào zhà wǎ lì zá guō mài tiě

( )( )( )( )

chàn dǒu kāi pì pò làn bù kān zāo gāo qǐ dí

( )( )( )( )( )

lǒu zhù zì háo téng xiě wèi zhì gōng sī qí miào

( )( )( )( )( )( )

chū bǎn cí xiáng qí tú jǐn shèn jìng yǎng pàn duàn

( )( )( )( )( )( )

xì jù yán lì líng gǎn chuàng zuò yuán quán jǐng gào

( )( )( ) ( )( )( )

tí xǐng bǎ wò jí duān yī rú jì wǎng dé yì yáng yáng

( )( )( )( )( )

ān dùn jiān dìng wā jué tàn xī bēi tòng yōng bào

( )( )( )( )( ) ( )

què shí duàn yán huān shēng xiào yǔ mǎn huái xìn xīn

( )( )( )( )

(四)单元看拼音写词语

bǔ lāo yú ěr jiàn qǐ yú gōu xiǎo xīn yì yì

( )( )( )( )( )

cāo zòng yú sāi jiǎo jié zuǐ chún jǔ sàng yòu huò

( )( )( )( )( )( )

gào jiè shí jiàn bàn mǔ pǐn cháng fēn fù máo tíng

( )( )( )( )( )( )

zhà yóu shí liú fù jìn huī yìng jù liè shàng gōu

( )( )( )( )( )( )

bǎi tuō zhēng biàn qǐ qiú lǚ tú yán gé yǒng jiǔ

( )( )( )( )( )( )

qǐ shì shōu huò pián yí kě guì ài mù fēn biàn

( )( )( )( )( )( )

tǐ miàn yín guāng shǎn shǎn bù róng zhēng biàn yīyībùshě

( )( )( )( )

(三)单元看拼音写词语

jīng yú féi zhū shàng‘ è bǔ rǔ lǜ chū dù zǐ

( )( )( )( )( )( )

fèi bù ǎi xiǎo pàn duàn tāi shēng mù qián tuì huà

( )( )( )( )( )( )

chuí zhí jīng yàn shòu mìng dào qiè xián yí jiā sī

( )( )( )( )( )( )

ān rán wú yàng ǒu duàn sī lián zhān tiē zào yīn

( ) ( )( )( )

fèi shuǐ tè zhēng zhēn guì jí cù bào jǐng fàn zuì

( ) ( ) ( )( )( )( )

jīn shǔ yín háng tú zhǐ jí shǐ guī dìng chuāng lián

( )( )( )( )( )( )

bǎo chí jí zhōng chù lǐ duì fù yán zhì qí jì bó wù guǎn

( )( )( )( )( )( )( )

(二)单元看拼音写词语

yōu chóu sāi biān shèn zhì xì chóu zǐ wū hū piāo bó

( )( )( )( )( )( )

suǒ wèi shū lǐ shuāi lǎo shǒu juàn huá qiáo gǔ qì

( )( )( )( )( )( )

wéi dú dùn shí xī hǎn lí bié dà dǐ jīng shén

( )( )( )( )( )( )

pǐn gé líng hún mín zú qì jié mó nán qī líng

( )( )( )( )( )( )

jìng yù bì jìng zhēn cáng lèi yǎn méng lóng

( )( )( )( )

néng shū shàn huà dǐng tiān lì dì dī tóu zhé jié

( )( )( )

pō fù shèng míng xiāng piāo shí lǐ shǒu wàng xiāng zhù

( )( )( )

(一)单元看拼音写词语

qiè dú chǎo cài guō sháo diǎn qǐ jiǎo è láng jù pà

( )( )( )( )( )( )

chōng zú wū yán zhòu méi tóu fàn wǎn zhēn suān shūguì

( )( )( )( )( )( )

zhī chēng āi yō bàn lǚ yú lè bǎi yīn hé yī tàng

( )( )( )( )( )( )

háo bù yóu yù bèi sòng líng cì biān xiě mǒu zhǒng

( )( )( )( )( )

zhāo pái dān yōu jí qiè huán jìng zhī qù yì yì

( )( )( )( )( )( )

guāng gù kǒng pà lǐ yóu qí shí gǔ lì huán rào

( )( )( )( )( )( )

yú lè gǎn tàn zhōu yóu sī kǎo pǐn wèi piàn duàn

( )( )( )( )( )( )

hū lüè fāng shì qīng pén dà yǔ luò yáng yú guān

( )( )( )( )( )

sī chóu nà pàn qiān zhàng líng hún lǚ lǚ yōu fāng

( )( )( )( )( )

zàng shēn jī cháng lù lù gǔn guā làn shú rú zuì rú chī

( )( )( )( )

bēi huān lí hé qiān piān yī lǜ xīn ān lǐ dé

( ) ( ) ( )

liú guāng yì cǎi fú xiǎng lián piān qiān cháng guà dù

( )( )( )

bié chū xīn cái niàn niàn bù wàng jīn jīn yǒu wèi

( )( )( )

hú lún tūn zǎo rú jī sì kě yǔ zhòng bù tóng

( )( )( )

ǒu xīn lì xuè tiān cháng rì jiǔ bù qiú shèn jiě

( )( )( )

bù yán ér yù dà xiǎn shēn shǒu

( ) ( )

人教版语文五年级上册的词语盘点的拼音

人教版五年级上册语文书词语盘点

词语盘点1

(读读写写)

zhüo pɑi d ün yōu j í qi â j ù p à zh ÿ q ù ɡu ün ɡ ɡù k ǒn ɡ p à ch ōn ɡ z ú        招  牌   担  忧   急 切   惧 怕 知 趣 光 顾 恐 怕 充 足 l ǐ y ïu w ū y án q í sh í zh ÿ ch ýn ɡ ɡǔ l ì hu án rào y ú l â ɡǎn tàn zh ōu yïu 理 由 屋 檐 其 实 支 撑 鼓 励 环 绕 娱 乐 感 叹 周 游 s ÿ k ǎo p ǐn wâi pi àn duàn h ū l ûâ y ì y ì f ün ɡ sh ì q ÿn ɡ p ãn dà y ǔ h áo bù y ïu yù 思 考 品 味 片 段 忽 略 意 义 方 式 倾 盆 大 雨 毫 不 犹 豫

(读读记记)

t ün lán t ōn ɡ sh ùn k þ k ào p ãi yǎn ɡ q í m ǎ b ǐ y ù x ÿn fýi n à h ǎn b ǎo lǎn 贪 婪 通 顺 可 靠 培 养 起 码 比 喻 心 扉 呐 喊 饱 览 ɡu î y ǐn b ào chán ɡ b ï z á ku ì z ân ɡ c í sh í du àn liàn ji â ji àn j ÿ ch án ɡ l ù l ù 过 瘾 报 偿 驳 杂 馈 赠 磁 石 锻 炼 借 鉴 饥 肠 辘 辘 ɡǔn ɡu ü l àn shú li ú ɡu ün ɡ y ì c ǎi j ÿn jÿn yǒu wâi ti ün chán ɡ r ì ji ǔ r ú zu ì r ú ch ÿ 滚 瓜 烂 熟 流 光 溢 彩 津 津 有 味 天 长 日 久 如 醉 如 痴 f ú xi ǎn ɡ li án piün h ú l ún tūn zǎo b ù qi ú sh ân jiþ b ýi huün lí h ã qi ün chán ɡ ɡu à d ù 浮 想 联 翩 囫 囵 吞 枣 不 求 甚 解 悲 欢离 合 牵 肠 挂 肚 r ú j ÿ s ì k þ b ù y án ãr yù qi ün piün yí l ǜ bi ã ch ū x ÿn cái y ǔ zh în ɡ b ù t ïn ɡ 如 饥 似 渴 不 言 而 喻 千 篇 一 律 别 出 心 裁 与 众 不 同 d à xi ǎn shýn shǒu x ÿn ün lǐ d ã ni àn niàn bú w àn ɡ ǒu xÿn lì xu â

大 显 身 手 心 安 理 得 念 念 不 忘 呕 心 沥 血

词语盘点2

(读读写写)

y ōu fün ɡ pi üo bï w ãi dú d ùn shí c í xi án ɡ x ÿ h ɑn l í bi ã d à d ǐ j ÿn ɡ shen 幽 芳 飘 泊 唯 独 顿 时 慈 祥 稀 罕 离 别 大 抵 精 神 p ǐn ɡã l ín ɡ h ún ɡǔ q ì m ín zú q ì ji ã m ï n àn q ÿ l ín ɡ j ìn ɡ y ù b ì j ìn ɡ 品 格 灵 魂 骨 气 民 族 气 节 磨 难 欺 凌 境 遇 毕 竟 su ǒ w âi sh ū l ǐ shu üi lǎo zh ýn cán ɡ sh ǒu juàn hu á qi áo

所 谓 梳 理 衰 老 珍 藏 手 绢 华 侨

n ãn ɡ sh ū sh àn huà f ýn ɡ q ÿ xu þ y ü d ǐn ɡ ti ün l ì d ì d ì t ïu zhã ji ã 能 书 善 画 风 欺 雪 压 顶 天 立 地 地 头 折 节

(读读记记)

di àn wū b ǐn ɡ x ìn ɡ ju àn liàn z ÿ t ài m í r ãn zh ì sh ǎo l ín jū ch ãn ɡ shu 玷 污 秉 性 眷 恋 姿 态 迷 人 至 少 邻 居 成 熟

w án zhþn ɡ y ïu qí t í qi án ch án chán ý nu ï w ǔ z ÿ l ín lín b ō w ãn ɡün hã 完 整 尤 其 提 前 潺 潺 婀 娜 舞 姿 粼 粼 波 纹 干 涸 di ǎn zhuì p án ɡ xi â f ú xi àn ch áo shÿ li ú t ōn ɡ sh ū fu y ìn xiàn ɡ 点 缀 螃 蟹 浮 现 潮 湿 流 通 舒 服 印 象

li án ɡ s ōu sōu p ō f ù sh ân ɡ m ín ɡ xi ün ɡ pi üo shí l ǐ sh ǒu wàn ɡ xi ün ɡ zh ù 凉 飕 飕 颇 负 盛 名 香 飘 十 里 守 望 相 助

五年级上册第一单元词语盘点所有拼音。

gao ge li tan rou mei xuan ran ge le di yin qi li hui wei sa

高歌 绿 毯 柔 美 渲 染 勾 勒 低 吟 奇 丽 回 味 洒

tuo yu hui ji chi ma ti li mao ju shu xiu se shuai jiao tian

脱 迂 回 疾 驰 马 蹄 礼 貌 拘 束 羞 涩 摔 跤 天

ya qing xi cha zui fen bian fu mo jie shao xin jiang xian ru

涯 清 晰 插 嘴 分 辨 抚 摸 介 绍 新 疆 陷 入

re hu hu yi bi qian li cui se yu liu jin piao dai wu hun huang yi

热 乎 乎 一 碧 千 里 翠 色 欲 流 襟 飘 带 舞 浑 黄 一

ti gu pu dian ya chu li rong zhuang shou hou tuo niao bi shou

体 古 朴 典 雅 矗 立 戎 装 守 候 鸵 鸟 匕 首

五年级上册1,2,3,4单元词语盘点的拼音

zhāo pái dān yōu jí qìe jù pà huán jìng zhī qù gūang gù

我要五年级上学期第1-2单元的词语盘点(单元里)的拼音。

展开全部

1——8单元看拼音写词(读读写写)

姓名: 得分:

一单元

dān yōuzhāo páijí qièjù pà

huán jìngzhī qùguāng gùkǒng pà

chōng zúlǐ yóuqí shízhī chēng

gǔ lìhuán ràoyú lègǎn tàn

zhōu yóusī kǎopǐn wèipiàn duàn

hū lüèyì yìfāng shìqīng pén dà yǔ

háo bù yóu yùzhāo pái

九册第二单元

yōu fānɡ piāo bówéi dú dùn shí cí xiánɡxī hàn

lí biédà lǐ jīnɡ shén pǐn ɡé línɡ hún ɡǔ qì

mín zú qì jiémó nànqī línɡ jìnɡ yù bì jìnɡ

suǒ wèi shū lǐshuāi lǎozhēn cánɡshǒu juàn huá qiáo

néngshūshànhuàfēnɡqī xuě yādǐnɡtiān lì dì dī tóu zhé jié

九册三单元

mù qián hàng è bǔ rǔtuì huà

chuí zhíjīng yànpàn duàntāi tāi shēng

tè zhēngshòu mìngzhēn guìjí cù

bào jǐngdào qièfàn zuì xián yí

jīn shǔyín hángtú zhǐjí shǐ

guī dìngchuāng liánbǎo chízào yīn

fèi shuǐ jí zhōng chǔ lǐduì fu

yán zhìqí jìbó wù guǎnān rán wú yàng

ǒu duàn sī liān

九册四单元

fù jìnbǔ lāo yú ěrhuī yìng

jù lièshàng gōucāo zòngbǎi tuō

yú sāi zhēng biànjiǎo jiéqǐ qiú

zuǐ chún jǔ sànglǚ tú Yò yòu huò

gào jiè shí jiàn yán géyǒng jiǔ

qǐ shì shōu huòfēn fù zhà yóu

pián yì kě guì shí liuài mù

fēn biàn tǐ miànyín guāng shǎn shǎn xiǎo xīn yì yì

bù róng zhēng biàn yī yī bù shě

六单元

dì zhèn hùn luàn ān dùn xī rì

fèi xū jiān dìngwā juéjué wàng

bào zhà tàn xībēi tòngchàn dǒu

yōng bào zāo gāo què shí qí qí miào

zì háo téng xiějìng yǎng yìrú jì wǎng

chū bǎn xì jùyán lì líng gǎn

chuǎng zuò yuán quánjǐng gàotí xǐing

qí tǘjǐn shènbǎ wòjí duān

duàn yán huānshēngxiào yǔ bò làn bù kān mǎn huái xìn xìn

九册七单元

gū liáng sǔn shīdiàn táng hǒng wěi

qīn rù xiāo huǐguī bǎo huī jìn

jìn fàn zhuán yíyǎn hù rèn wù

qí qūshī tǐzhuì luòZǎn zhǎn dīng jié tiě

báo zichóu hèntiào wàngháo mài

jǔ shìwén mínzhòngxīnggǒngyuèlíng lóng tī tòutíng tái lóu gé

shī qíng huà yìtiān nán hǎi běi qí zhēn yì bǎomǎn qiāng nù huǒ

九册八单元

yuǎn zhēngdiǎn lǐ wěi yuán xié shāng

wài bīn huì jíàn zhào yù dìng

pái liè bō làng bào fā dàn shēng

fèn dòu zhuāng yánxuān gào

huān hū diàn niǔsù lì zhān yǎng

Sù jìng pāo fúxuǎn jǔ qí bīn

gāo cháocì xùguāng míng gòng chǎn dǎng

wàn shuǐ qiān shān sì miàn bā fāngpái shān dǎo hǎi

TAG: 上册