知识大全

知识大全

初中全部生字词 初一至初二的所有生字词 语文

MARTHA

目录

初中全部生字词 初一至初二的所有生字词 语文

初中语文人教版所有生字词

痴(chī) 想 隐(yǐn) 秘(mì) 凝(níng) 成(chéng) 诱(yòu) 惑(huò) 喧(xuān) 腾(téng) 瞬(shùn) 间(jiān) 训(xùn) 诫(jiè) 迂(yū) 回(huí) 凝(níng) 视(shì) 啜(chuò) 泣(qì) 纳(nà) 罕(han) 瘦(shòu)骨(gǔ)嶙(lín)峋(xún) 头(tóu)晕(yūn)目(mù)眩(xuàn) 小(xiǎo)心(xīn)翼(yì)翼(yì) 零(líng) 落(luò) 断(duàn) 续(xù) 收(shōu) 敛(liǎn) 宽(kuān) 恕(shù) 卑(bēi) 微(wēi) 一丝不苟(gǒu) 迸(beng) 溅(jiàn) 繁(fán) 密(mì) 伫(zhù) 立(lì) 伶(líng) 仃(dīng) 忍(rěn)俊(jùn)不(bù)禁(jīn) 饥(jī)寒(hán) 缀(zhuì)连(lián) 倔(jué)强(jiàng) 洗(xǐ)濯(zhuó) 玷(diàn)污(wū) 扒(pá)窃(qiè) 诅(zǔ)咒(zhòu) 碌(lù) 碌(lù)终(zhōng)生(shēng) 绝(jué) 处(chǔ) 逢(féng) 生(shēng) 贪(tān) 婪(lán) 堕(duò) 落(luò) 点(diǎn)缀(zhuì) 冉(rǎn)冉(rǎn) 苦(kǔ) 熬(áo) 雏(chú) 形(xíng) 丰(fēng) 硕(shuò) 累(léi)累(léi) 沉(chén)甸(diàn)甸(diàn) 繁(fán)弦(xián)急(jí)管(guǎn) 玲(líng)珑(lóng)剔(tī)透(tòu) 多(duō)姿(zī)多(duō)彩(cǎi) 不(bù)可(kě)磨(mó) 灭(miè) 回味无穷(qióng) 金(jīn) 窖(jiào) 泯(mǐn) 灭(miè) 慧(huì) 心(xīn) 嬉(xī)戏(xì) 风(fēng)韵(yùn) 闲(xián) 适(shì) 禀(bǐng) 告(gào) 厄(è) 运(yùn) 行(xing) 乞(qǐ) 落(luò) 难(nán) 无忧无虑(wúyōuwúlǜ) 心旷神怡(xīnkuàngshényí) 阴晴圆缺(yīnqíngyuánquē) 心痛如割(xīntòngrúgē) 险象迭生(xiǎnxiàngdiéshēng) 得失之患(déshīzhīhuàn) 多愁善感(duōchóushàngǎn) 天灾人祸(tiānzāirénhuò) 突如其来(tūrúqílái) 异国他乡(yìguótāxiāng) 执(zhí) 著(zhù) 鞭(biān) 策(cè) 盛(shèng) 名(míng) 报(bào) 酬(chóu) 奢(shē) 望(wàng) 蹂(róu)躏(lìn) 呵(hē)责(zé) 懊(ào) 恼(nǎo) 沉(chén) 醉(zuì) 迷(mí) 醉(zuì) 猝然长逝(cùránchángshì) 问心无愧(wènxīnwúkuì) 朗(lǎng) 润(rùn) 酝(yùn) 酿(niáng) 卖(mài) 弄(nòng) 宛(wǎn) 转(zhuǎn) 嘹(liáo) 亮(liàng) 黄(huáng) 晕(yùn) 烘(hōng)托(tuō) 繁花嫩叶(fánhuānènyè) 呼朋引伴(hūpéngyǐnbàn) 抖擞精神(dǒusǒujīngshén) 花枝招展(huāzhīzhāozhǎn) 镶(xiāng)嵌(qiàn) 响(xiǎng) 晴(qíng) 肌(jī) 肤(fū) 绿(lǜ) 萍(píng) 水(shuǐ)澡(zǎo) 贮(zhù) 蓄(xù) 澄(chéng) 清(qīng) 空(kōng)灵(líng) 黛(dài) 色(sè) 贮(zhù) 满(mǎn) 匍(pú) 匐(fú) 磅(pàng) 礴(bó) 澹(dàn) 澹(dàn) 芊芊细草(qiānqiānxìcǎo) 轻飞曼舞(qīngfēimànwǔ) 春华秋实(chūnhuáqiūshí) 闲情逸致(xiánqíngyìzhì) 挑(tiāo) 着(zhe) 挑(tiāo) 斗(dòu) 丁(zheng) 丁(zheng) 幽(yōu) 谷(gǔ) 肥(féi) 硕(shuò) 栖(qī) 息(xī) 归(guī) 泊(bó) 寥(liáo) 阔(kuò) 枯(kū) 涸(hé) 清(qīng) 洌(liè) 梦(mèng) 寐(mèi) 竦(sǒng) 峙(zhì) 骸(hái) 骨(gǔ) 潜(qián) 行(háng) 裹(guǒ) 藏(cáng) 葱(cōng) 茏(lóng) 幽(yōu) 雅(yǎ) 海枯石烂(hǎikūshílàn) 日转星移(rìzhuǎnxīngyí) 峰(fēng) 峦(luán) 预(yù) 兆(zhào) 轻(qīng) 盈(yíng) 匀(yún) 称(chēn) 崩(bēng) 塌(tā) 弥(mí) 漫(màn) 征(zhēng) 兆(zhào) 一霎间(yíshàjiān) 姿态万千(zītàiwànqiān) 顷(qǐng) 刻(kè) 喑(yīn) 哑(yǎ) 静(jìng) 谧(mì) 莴(wō) 苣(jù) 嗉(sù) 襄(xiāng) 红(hóng) 喙(huì) 观(guān) 测(cè) 海(hǎi) 域(yù) 畅(chàng) 谈(tán) 昂首挺立(ángshǒutǐnglì) 一叶孤舟(yīyègūzhōu) 遥遥在望(yáoyáozàiwàng) 丫(yā) 杈(chā) 寂(jì) 寞(mò) 憔(qiáo) 悴(cuì) 肃(sù) 杀(shā) 诀(jué) 别(bié) 荡(dàng) 漾(yàng) 嫌(xián)恶(wù) 可(kě) 鄙(bǐ) 惊(jīng) 惶(huáng) 瑟(sè) 缩(suō) 虐(nuè) 杀(shā) 恍然大悟(huǎngrándàwù) 苦心孤诣(kǔxīngūyì) 怦(pēng) 怦(pēng) 拆(chāi) 散(sàn) 水波粼粼(shuǐbōlínlín) 匿(nì) 笑(xiào) 菡(hàn) 萏(dàn) 敧(qī) 斜(xié) 祷(dǎo) 告(gào) 并(bìng) 蒂(dì) 花(huā) 瑞(ruì) 慈(cí) 怜(lián) 荫(yīn) 蔽(bì) 滑(huá) 稽(jī) 御(yù) 骋(chěng) 赏(shǎng) 赐(cì) 爵(jué)士(shì) 炫(xuàn) 耀(yào) 妥(tuǒ) 当(dāng) 呈(chéng)报(bào) 陛(bì) 下(xià) 精(jīng) 致(zhì) 头(tóu) 衔(xián) 骇(hài) suí) 声(shēng) 附(fù) 和(hè) 缥(piāo) 缈(miǎo) 笼(lóng)罩(zhào) 女(nǚ) 娲(wā) 莽(mǎng)莽(mǎng)榛(zhēn)榛(zhēn) 澄(chéng) 澈(chè) 绵(mián)延(yán) 神(shén)通(tōng)广(guǎng)大(dà) 哞(mōu) 哞(mōu) 潺(chán) 潺(chán) 眨(zhǎ) 巴(bā) 孪(luán) 生(shēng) 痒(yǎng)酥(sū)酥(sū) 踉(liàng)踉跄(qiàng)跄

初一至初二的所有生字词 语文

初中语文生字词汇总

痴chī想 隐yǐn秘 铁青凝níng成 诱惑huò

喧xuān腾 瞬shùn间 训诫jiè 嶙lín峋xún

眩xuàn晕yūn 啜chuò泣qì 耸sǒng立 迂yū回

凝níng视 纳nà罕hǎn 庸yōng碌lù

骚扰茁

壮 辜gū

迸bèng溅jiàn

伶líng仃dīng 洗濯zhuó

倔juè强jiàng

玷diàn污wū

怨恨诅咒 行道树

贪婪lán 堕duò

落 点缀zhuì

雏chú

形 丰硕shuò

jiào藏cáng泯

mǐn

初中常用的3000个生字

七年级上

课文篇目 需掌握的字 正确读音 课文篇目 需掌握的字 正确读音

为你打开一扇门 憧憬 chāngjǐng 十三岁的际遇 白驹过隙 jū xì

裨益 bì 蓦然 mò

广袤 mào 积攒 zǎn

跌宕 dàng 安恬 tián

诠释 quán 樯橹 qiáng

真谛 dì 惆怅 chóuchàng

繁星 半明半昧 mèi 伟人细胞 豁达 huò

霎眼 shà 自诩 xǔ

“诺曼底”号遇难记 湍急 tuān 荟萃 huìcuì

你推我搡 sǎng 跻身 jī

猝然 cù 骷髅 kūlóu

肇祸 zhào 白痴 chī

往事依依 徜徉 chángyáng 履历 lǚ

浩淼 miǎo 社戏 归省 xǐng

婵娟 chán 行辈 háng

雕镂 lòu 撺掇 cuānduo

镌刻 juān 凫水 fú

幼时记趣 藐小 miǎo 家眷 juān

庞然大物 páng 端午日 阖家 hé

过故人庄 重阳 chóng 事物正确的答案不止一个 根深蒂固 dì

对联六副 佞臣 nìng 孜孜不倦 zīzī

春 酝酿 yùnniàng 汲取 jí

黄晕 yùn 论语 默而识之 zhì

三峡 沿溯 sù 不悱不发 fěi

济南的冬天 澄清 chéng 一隅 yú

夏 磅礴 pángbó 蔚蓝的王国 和煦 xù

春华秋实 huá 咫尺 zhǐ

匍匐 púfú 皇帝的新装 称职 chèn

迸发 bèng 陛下 bì

澹澹 dàndàn 骇人听闻 hài

秋词 春朝 zhāo 迢迢牵牛星 机杼 zhù

白雪歌送武判官归京 锦衾 qīn 迢迢 tiáotiáo

瀚海 hàn 脉脉 mòmò

掣 chè 观沧海 竦峙 sǒngzhì

斜塔上的实验 卷帙 zhì 萧瑟 sè

七年级下

课文篇目 需掌握的字 正确读音 课文篇目 需掌握的字 正确读音

一面 摩挲 suō 童年的朋友 诅咒 zǔzhòu

颓唐 tuí 从百草园到三味书屋 桑葚 shèn

恣情 zì 秕谷 bǐ

我的老师 卜问 bǔ 人迹罕至 hǎn

展示华夏文化的魅力 剔透 tī 蝉蜕 chántuì

遗孀 shuāng 宿儒 sù

初生之犊 dǘ 人声鼎沸 dǐng

遴选 lín 盔甲 kuī

轩然大波 xuān 三颗枸杞豆 蹑手蹑脚 niè

摩天 mó 鲜为人知 xiǎn

萦系 yíng 腻味 nì

水榭 xiè 殷红 yān

赵普 龌龊 wòchuò 我们家的男子汉 嗫嚅 nièrǘ

社戏 确凿 záo 人民英雄永垂不朽 镏金 liú

菜畦 qí 挑衅 xìn

人民英雄永垂不朽 天堑 qiàn 国宝——大熊猫 濒危 bīn

逾越 yú 璀璨 cuǐcàn

巍巍中山陵 南麓 lù 孤僻 pì

草莽 mǎng 分娩 miǎn

灵柩 jiù 翌日 yì

竣工 jùn 繁衍 yǎn

牌坊 fāng 三个太阳 亘古 gèn

门楣 méi 呕心沥血 lì

深邃 suì 吞噬 shì

参差 cēn cī 铠甲 kǎi

凡尔赛宫 摒弃 bìng 伫立 zhù

镶嵌 xiāng qiàn 翩跹 piānxiān

挥洒淋漓 línlí 粗犷 guǎng

静谧 mì 舷窗 xián

心旷神怡 kuàng yí 俯瞰 kàn

轶事 yì 新闻两篇 要塞 sài

加冕 miǎn 媒体 méi

松鼠松鼠 驯良 xùn 七子之歌 氤氲 yīn yūn

矫健 jiāo 自怨自艾 yì

蛰伏 zhé 赠荷花 菡萏 hàndàn

苔藓 táixiǎn 爱莲说 清涟 lián

松树金龟子 炫耀 xuàn 沁园春 雪 分外妖娆 fènráo

献媚 mèi 现代诗三首 兀立 wǜ

无动于衷 zhōng 姹紫嫣红 chàyān

抑郁 yìyù 蔷薇 qiángwēi

歌词三首 炊烟 chuī 敦厚 dūn

狂澜 lán 契机 qì

八年级上:

七律 长征 逶迤 wēiyí 我的母亲 女工 hóng

磅礴 pángbó 万籁俱寂 lài

长征组歌 皑皑 áiái 歉疚 jiù

泥毡 zhān 小石潭记 差互 cī

老山界 骨碌 gūlu 清洌 liè

酣然入梦 hān 往来翕忽 xī

呜咽 yè 悄怆幽邃 chuàngsuì

澎湃 péngpài 承天寺夜游 藻荇 xìng

草 焦灼 zhuó 阿里山纪行 风靡 mí

踉踉跄跄 liàngqiàng 堪称 kān

蔫巴 niān 山岚 lán

枣核 蹊跷 qīqiāo 谛听 dì

嫣红 yān 蓝蓝的威尼斯 鳞次栉比 zhì

最后一课 诧异 chà 瑰丽 guī

晏子使楚 造诣 yì 望岳 决眦 zì

橘化为枳 zhǐ 名著导读 绶带 sòu

长城 懵懂 méng 涕泗 sì

券门 xuàn 苏州园林 嶙峋 línxún

了望 liào 镂空 lòu

背影 狼藉 jí 斟酌 zhēnzhuó

蹒跚 pánshān 重峦叠嶂 zhàng

治水必躬亲 相度 xiàngduó 池沼 zhǎo

胼胝 piánzhī 都市精灵 硕大 shuò

幽径悲剧 潋滟 liǎnyàn 明天不封阳台 倏然 shū

猬集 weì 喧嚣 xiāo

虬干 qiú 悖论 bèi

毛骨悚然 song 温馨 xīn

愚氓 méng 龟裂 jūn

我的母亲 憧憧 chōngchōng 从小爱科学 如火如荼 tǘ

唏唏嘘嘘 xīxū 别云间 羁旅 jī

八年级下

海燕 翡翠 fěi 沙漠里的奇怪现象 玄奘 zàng

白杨礼赞 坦荡如砥 dǐ 海市蜃楼 shèn

恹恹欲睡 yān 我们的知识是有限的 啁啾 zhōujiū

楠木 nán 翌日 yì

秀颀 qí 毋宁 wúnìng

争妍斗艳 yán 彗星 huì

石榴石榴 奇崛 jué 宽宥 yòu

枯瘠 jí 活板 更互 gēng

盎然 àng 核舟记 器皿 mǐn

忍俊不禁 jīn 手卷 juàn

丰腴 yú 宇宙里有些什么 茫无涯际 yá

马说 马厩 jiù 灼热 zhuá

槽枥 cáolì 花儿为什么这样红 三棱镜 léng

杨柳 贪婪 lán 裸子植物 luǒ

陌头 mò 山市 睥睨 pìnì

池鹤 鸬鹚 lúcí 飞甍 méng

空山鸟语 鸟喙 huì 连亘 gèn

纪念白求恩 以身殉职 xùn 孔乙己 阔绰 chuò

拈轻怕重 niān 羼水 chàn

敬业与乐业 旁骛 wù 蘸水 zhàn

亵渎 xièdú 范进中举 相公 xiàng

骈进 piān 行事 háng

强聒不舍 qiǎngguō 万贯家私 guàn

多一些宽容 胸襟 jīn 避讳 huì

迥异 jiǒng 绾 wǎn

芥蒂 dì 口技 呓语 yì

嫉妒 jí 曳屋许许声 yè hǔhǔ

陋室铭 案牍 dú 变色龙 坯子 pī

鸿儒 rú 窗 充塞 sè

诗词曲三首 谢朓 tiǎo 一泓清泉 háng

扁舟 piān 错过 颟顸 mānhān

塞下 sài 渊薮 yuānsǒu

燕然山 yān 憬悟 jǐng

送东阳马生序 叩问 kòu 在莫泊桑葬礼上的演说 醒豁 huò

负箧曳屣 qiè xǐ 跻身 jī

裘葛之遗 qiúgě weì 在萧红墓前的讲演 舐 shì

廪稍 lǐn 同僚 liáo

冻馁 něi 两小儿辩日 辩斗 dòu

我骄傲,我是一棵树 矢志 shǐ 孰 shǔ

香醇 chún 知 zhì

九年级上

鼎湖山听泉 泠泠淙淙 líng cóng 故乡 五行 xíng

菩提 pú 潮汛 xùn

汩汩 gūgū 颧骨 quán

林中小溪 潺潺 chánchán 愕然 è

惬意 qiè 嗤笑 chī

分道扬镳 biāo 惘然 wǎng

画山绣水 褒贬 bāobiǎn 恣睢 zìsuī

攒聚 cuán 我的叔叔于勒 拮据 jiéjū

玲珑剔透 tī 栈桥 zhàn

恍惚 huǎnghǖ 牡蛎 lì

袅袅 niǎoniǎo 在烈日和暴雨下 打盹 dǔn

黑黝黝 yōuyōu 腻烦 nì

大自然的语言 孕育 yùn 跺脚 duò

销声匿迹 nì 多收了三五斗 占卜 zhānbǔ

塞下曲 单于 chányú 作梗 gěng

故乡 阴晦 huì 粜米 tiào

多收了三五斗 褡裢 dālián 捕蛇者说 以啮人 niè

小囡 nān 得而腊之 xī

拗不过 niù 当其租入 dàng

写意 xiè 号呼 háo

诗经 雎鸠 jūjiū 顿踣 bó

窈窕 yǎotiǎo 隳突 huī

君子好逑 qiú 缶 fǒu

寤寐 wǔmeì 岳阳楼记 浩浩汤汤 shāngshāng

琴瑟 sè 霏霏 fēifēi

成功 晷 guǐ 樯倾楫摧 qiáng

学问和智慧 探骊得珠 lí 岸芷汀兰 zhǐ

矻矻穷年 kūkū 醉翁亭记 觥筹交错 gōng

百合花 鹿砦 zhài 山肴野蔌 sù

陈涉世家 鸿鹄 hú 伛偻提携 yǔlǚ

忿恚 fènhuì 绿 倏的 shū

笞 chī 皱缬 xié

社稷 jì 明眸善睐 móu lài

桃花源记 间隔 jian 囚绿记 涸辙 hézhé

黄发垂髫 tiao 揠苗助长 yà

与朱元思书 轩邈 miao 一双手 惺忪 xīngsōng

鸢飞戾天 yuan li 老茧 jiǎn

九年级下

威尼斯商人 恻隐 cè 给我的孩子们 考妣 bǐ

应分 yīngfèn 刬袜 chǎn

庖代 páo 台阶 凼 dàng

江村小景 针黹 zhǐ 胯骨 kuà

蚌埠 Bèngbù 撬 qiào

陈毅市长 闭门羹 gēng 晌午 shǎngwu

一厘米 甭 béng 麦茬 chá

忐忑 tǎntè 呼兰河传 倭瓜 wō

侃侃而谈 kǎn 曹刿论战 玉帛 bó

行路难 投箸 zhù 邹忌讽齐王纳谏 昳丽 yì

藤野先生 深恶痛绝 wù 朝服衣冠 zhāo

生命与和平相爱 杀戮 lù 期年 ji

娴熟 xián 间进 jiàn

深谙 ān 孟子 畎亩 quán

热爱生命 一瘸一拐 qué 法家拂士 bì

绽开 zhàn 愚公移山 始龀 chèn

累赘 léizhuì 箕畚 jīběn

吮吸 shǔn 遗孀 shuāng

半身不遂 suí 穷匮 kuì

血渍 zì 出师表 崩殂 cú

享受生活 膂力 lǚ 陛下 bì

侏儒 zhū 陟罚臧否 zhì zāngpǐ

消弭 mǐ 裨补阙漏 bì quē

驾驭 yù 行阵 háng

送行 尴尬 gāngà 攘除 rǎng

邂逅 xièhòu 驽钝 nú

《雪》四人谈《雪》四人谈 须臾 yú 文笔精华 白鹤晾翅 liàng

五脏六腑 zàng fǔ 别了,语文课 震撼 hàn

率性 shuài 雪 奁 lián

笑靥 yè 《雪》四人谈 契合 qì

缱绻 qiǎnquǎn 冗杂 róng

2.课本中需要掌握的字形(字音表中的词汇通常也需要掌握)

七年级上:危言耸听 潜移默化 裨益 崇山峻岭 惊羡 弥漫 酣睡 巍然屹立 红紫芳菲 眼花缭乱 涉足 絮语 潇洒 不系之舟 哺育 撷取 犀利 洒脱 锐气 宿怨 茅塞顿开 咬文嚼字 沸沸扬扬 皎洁 纠葛 赏心悦目 琼楼玉宇 物华天宝 人杰地灵 朗润 一年之计在于春 乘奔御风 响晴 闲情逸致 吵吵嚷嚷 一事无成 持之以恒 不言而喻 锲而不舍 温故知新 不耻下问 驱使 篝火 精美绝伦 酬唱 不可救药

七年级下:丰润 窘迫 不能自已 依恋 晶莹 公寓 变幻莫测 相辅相成 抉择 轻妆淡抹 感慨 大厦 勘察 相得益彰 不辞劳苦 循默 处决如流 以天下为己任 松涛 轻捷 鉴赏 渊博 倜傥 绅士 著作等身 凄然 渺茫 崇拜 沮丧 坦然 轮廓 镰刀 永垂不朽 奠基 挺拔 浮雕 销毁 喜形于色 慷慨激昂 叱咤风云 栩栩如生 断垣残壁 装潢 辉煌 中西合璧 穹隆 肃穆 波光粼粼 异曲同工 盘踞 络绎不绝 宽敞 摩擦 竭力 茂密 高耸 葱茏 昼夜 乐不可支 诞生 庞然大物 钦佩 凌厉 雕塑 惊心动魄 躁动 融为一体 欢呼雀跃 稳健 问鼎苍穹 溃退 锐不可当 沧海桑田 生机勃勃 国徽 归宁 蹴蹋 不蔓不枝 婀娜多姿 亭亭玉立 芙蕖 勉强 糟蹋 厚此薄彼 红装素裹 寂寞 零落 扑朔迷离 屏障 滋长 霹雳 体魄 荒秽

八年级上:调虎离山 千锤百炼 苛捐杂税 灌输 闪烁 咀嚼 景致 围追堵截 花天酒地 惶惑 飒飒 宽慰 泥泞 毅然 蓦地 疲惫 先遣 急骤 笼罩 纵情 畅想 潇洒 嘹亮 玛瑙 故弄玄虚 山坳 风烛残年 圣诞 操练 懊悔 祈祷 眷恋 募集 据理力争 无言以对 叛逆 乾坤 凋谢 贫瘠 倔强 蜿蜒 荆棘 摇曳 浩劫 闲情逸致 攀附 萧索 凄清 自知之明 霓虹灯 稚嫩 咆哮 自给自足 翘望 身孕 咨询 好逸恶劳 编撰 受益匪浅 臀部 陶醉 拓宽 无暇顾及 臭气熏天

故障 夭亡 难能可贵 伦理 呻吟 相安无事 康乃馨 向日葵 华裔 梦寐以求 贮运 风骚

八年级下:飞窜 高傲 视野 错综 妙手偶得 无边无垠 潜滋暗长 旁逸斜出 婆娑 纵横决荡 柔媚 唾津 察颜观色 派遣 鄙薄 不远万里 见异思迁 狭隘 断章取义 发愤忘食 姑且 体谅 斤斤计较 赫赫战功 缅怀 贤哲 节衣缩食 饯别 光怪陆离 可望而不可即 戳穿 汪洋万顷 优柔寡断 随心所欲 臆断 臆度 嗣后 阐释 汹涌 广漠 足不出户 霄汉 君子固穷 不屑置辩 附和 作揖 簇拥 不省人事 商酌 心窍 桑梓 轩敞 攥 无精打采 无缘无故 魁梧 异想天开 恐吓 消遣 俯瞰 扣人心弦 栩栩如生 纹丝不动 挪动 力挽狂澜 驾驭 欣慰 失之交臂 各得其所 緼袍敝衣 铸就 融合 蜡炬 钦佩 真挚 悼念 抑郁 公正不阿 血气方刚 谦恭 洗耳恭听 炉火纯青 离经叛道 无懈可击 重荷 强悍 景慕 交头接耳 趁热打铁 诺言 哄堂 反诘 打抱不平 若无其事 人溺己溺 雄辩 承诺 永恒 盈余 衷心 届时

九年级上:妖娆 仙山琼阁 萧瑟 峰峦 一霎间 翩然 次第 载途 蒌蒿 鄙夷 隔膜 幌子 利飕 灵性 犀锐 物竞天择 鞭辟入里 寡约 一暴十寒 披坚执锐 世外桃源 无人问津 鸡犬不宁 气象万千 波澜不惊 水落石出 苍颜白发 香径 过滤 老骥伏枥 养怡 启事

九年级下:怜悯 倾家荡产 万恶不赦 尊翰 鄙人 中流砥柱 置之死地 不辱使命 有例可援 甘霖 老泪纵横 疮疤 深居简出 充耳不闻 一窍不通 才疏学浅 痛心疾首 大而化之 筹划 赐教 耽搁 自娱 借花献佛 毕恭毕敬 火眼金晶 胸有成竹 雄赳赳 矜持 迷惘 腼腆 恬淡 分庭抗礼 油光可鉴 芦荟 畸形 抑扬顿挫 不逊 纳粹 溺爱 一丝不苟 韧性 儒雅 转瞬即逝 哑然失笑 亲朋挚友 开天辟地 百无聊赖 义正词严 不解之缘 疲惫 惟妙惟肖 吞噬 拘谨 凄怆 溢于言表 局促不安 雇员 鞠躬尽瘁 痴心 覆没 大庭广众 涎水 慈怜 荫蔽 门庭若市 谤讥 生于忧患死于安乐 愚公移山 作奸犯科 妄自菲薄 斟酌 卑鄙 计日而待 唇焦口燥 彰 宫阙 凛冽 踌躇 呼之欲出 丰姿 凯旋 舒展 蒲团

初中生必须掌握的生字词

七年级上册

第一单元

一瞬(shùn)间 嶙(lín)峋(xún) 眩(xuàn) 啜(chuò)泣 小憩(qì) 擎(qíng)天撼(hàn)地

忍俊不禁(jīn) 唳(lì)

第二单元

濯(zhuó) 行(xíng)道树 十姊(zǐ)妹 窖(jiào) 泯(mǐn) 厄(è)运 猝(cù)然 陬(Zōu)邑(yì)

不亦说(yuè)乎? 愠(yùn) 曾参(shēn) 三省(xǐng) 传(chuán)不习乎?

第三单元

酝(yùn)酿(niàng) 黄晕(yùn) 髻(jì) 栀子(zhī) 唱和(hè) 丁丁(zhēng) 肥硕(shuò)

鳊(biān)鱼 乌桕(jiù) 寥(liáo)阔(或“寥(liáo)廓”) 枯涸(hé) 清洌(liè) 梦寐(mèi)

碣(jié)石 澹澹(dàn) 竦(sǒng)峙(zhì)

第四单元

骸骨(hái) 猛犸(mǎ) 朱泳燚(yì) 峰峦(luán) 一霎 (shà)那 虹(hóng或jiàng)

喑(yīn)哑(yǎ) 静谧(mì) 螽(zhōng)斯 莴(wō)苣(jù) 颚(è) 嗉(sù)囊 喙(huì) 淄(zī)川

山中蜃景(shèn) 奂(huàn)山 青冥(míng) 禅(chán)院 飞甍(méng)

高垣(yuán)睥(pì)睨(nì) 连亘(gèn) 窗扉(fēi) 倏(shū)忽

第五单元

丫杈(chà) 粼粼(lín) 匿(nì)笑 谢道韫(yùn) 陈寔(shí) 尊君在不(fǒu)?

第六单元

滑稽(jī) 陛(bì)下 赐(cì) 御(yù)聘(pìn) 爵(jué)士 鲛(jiāo)人 莽莽榛榛(zhēn) 哞哞(mōu) 酥(sū) 踉踉(liàng)跄跄(qiàng) 孪(luán)生 边塞(sài) 何遽(jù) 髀(bì) 跛(bǒ)

课后古诗

螣(téng)蛇 枥(lì) 襄(xiāng)州 黍(shǔ) 开轩面场圃(pǔ) 溧(Lì)水 婺(wù)源

七年级下

第一单元

确凿 菜畦(qí) 皂(zào)荚(jiá)树 桑椹(shèn) 油蛉(líng) 斑蝥(máo) 臃(yōng)肿

珊(shān)瑚(hú)珠 攒(zǎn) 长妈妈 敛(liǎn) 人迹罕至 秕(bǐ)谷 系(xì) 蝉蜕(tuì) 拗(niù) 盔(kuī)甲 锡(xī)箔(bó) 鸡毛掸(dǎn)子 咻咻(xiū) 玉簪(zān)花 木屐(jī)

第二单元

哽(gěng) 炽(chì)痛 嗥(háo)鸣 谰(lán)语 镐(gǎo)头

第三单元

夐(xuàn) 曛(xūn) 铤(dìng) 弥(mí)高 锲(qiè)而不舍 兀兀(wù)穷年 沥(lì) 群蚁排衙(yá) 迥(jiǒng)乎不同 气冲斗牛 踌躇(chóuchú) 磐(pán)石 义愤填膺(yīng)

第四单元

归省(xǐng) 潺潺(chán) 行(háng)辈 惮(dàn) 撺(cuān)掇(duo) 橹(lǔ) 旺相(xiàng)

撮(cuō) 桕(jiù)树 棹(zhào)着 楫(jí) 亢奋(kàng) 晦(huì)暗 羁(jī)绊 蓦(mò)然

冗(rǒng)杂 戛(jiá)然而止 水门汀(tīng) 颦(pín)蹙(cù) 粲(càn)然 嗔(chēn)视 叱咤(chìzhà)风云 尽态极妍(yán) 花鬘(mán)斗薮(sǒu)

第五单元

拽(zhuài) 毛骨悚(sǒng)然 怏怏(yàng)不乐 毋(wú)宁 吞噬(shì) 羸(léi)弱 告罄(qìng) 虞(yú) 斫(zhuó) 泅(qiú) 砭(biān)骨 崔(cuī)巍(wēi) 阴霾(mái)

第六单元

眼睑(jiǎn) 眸(móu)子 呷(gā) 咩(miē) 悲怆(chuàng) 娴(xián)熟 抽搐(chù)

箜篌(kōnghóu) 剽(piāo)悍 窥(kuī)伺 疮(chuāng)痍 阔绰(chuò) 项鬣(liè) 庇(bì)荫

遒(qiú)劲 妒(dù)忌 相得益彰(zhāng) 觑(qù)

八年级上册

第一单元

锐不可当(dāng) 业已(yǐ) 绥(suí)靖(jìng) 阌(wén)乡 聿(yù) 鄂(è) 豫(yù) 阻遏(è)

疟子(yàozi) 寒噤(jìn) 蹿(cuān) 仄(zè)歪(wāi) 张皇(huáng)失措 尖利 能耐 央告

转弯抹角 月明风清 拂(fú)晓 瓦砾(lì) 地窖(jiào) 鞠(jū)躬(gōng) 颤(chàn)巍巍(wēi) 箧(qiè) 赃物 制裁 荡然无存 纳粹(cuì) 肃穆 荒谬(miù) 健忘

第二单元

谋(móu)死 鼹(yǎn)鼠 切切(qiè)察察(chá) 絮(xù)说 顺顺流流 辟(pì)头 苌(cháng) 浯(wú) 震悚(sǒng) 干戚 图赞 懿(yì) 皋(gāo) 骇(hài) 掳(lǔ) 疮(chuāng)疤(bā)

诘(jié)问 渴慕(mù) 疏懒 霹(pī)雳(lì) 孤孀(shuāng) 差(chāi)使 狼籍 簌簌(sù) 典质 惨淡 赋闲 勾留 迂(yū) 蹒(pán)跚(shān) 拭(shì)擦 颓(tuí)唐 触目伤怀 琐屑 情郁(yù)于中 大去 交卸(xiè) 凹凼(dàng) 尴(gān)尬 (gà) 烦躁 微不足道 大庭广众

杨绛(jiàng) 塌(tā)败 默存 伛(yǔ) 翳(yì) 滞(zhì)笨 愧(kuì)怍(zuò) 攥(zuàn) 荒僻(pì) 取缔(dì) 骷髅 克扣 接济(jì) 唏(xī)嘘(xū) 稀罕 噩(è)耗 呵斥 焦灼(zhuó)

伎(jì)俩(liǎng) 颠(diān)沛(pèi) 吊(diào)唁(yàn) 文绉绉(zhōu) 长途跋涉 穷愁潦倒 风尘苦旅 鸡零狗碎 低眉顺眼 连声诺诺 生死祸福

第三单元

郦(lì)道元 匀称(chèn) 佥(qiān) 惟妙惟肖(xiào) 雄跨 雄姿 残损 古朴 推崇 巧妙绝伦 刹(chà)那 驻(zhù)足 失之毫厘,差之千里 美感 史诗 轩(xuān)榭(xiè) 胸中有丘壑(hè) 嶙(lín)峋(xún) 广漆(qī) 败笔 镂空(lōu) 蔷薇 因地制宜 重峦叠嶂(zhàng) 斗拱

额枋(fāng) 藻井 御(yù)道 磬(qìng) 鎏(liú)金 雍(yōng)正 攒(zǎn) 鳖(biē)头 琉璃 蟠(pán)龙 中轴线 金銮殿 天井 伧(cāng)俗 得体 屏风 纳凉 帷幕 缓冲 造型 雅俗之分

第四单元

竺(zhú)可桢(zhēn) 孕育 翩(piān)然 销声匿(nì)迹 风雪载(zài)途 农谚 榆叶 连翘

衰草连天 周而复始 草长莺飞 蟾蜍 鄞(yín) 囊(náng) 克隆 繁衍 胚胎 鳞片

脊(jǐ)椎 (zhuī) 两栖(qī) 相安无事 鸟臀(tún)目 恐龙 铱(yī) 潮汐 褶(zhě)皱(zhòu)

核磁共振 遗骸(hái) 劫难(nàn) 致密 追溯(sù) 天衣无缝 物种 归咎(jiù) 藩(fān)篱

啸 (xiào)聚山林 失衡 栖(qī)息 监控 在劫难逃 五彩斑斓 束手无策 物竞天择 无动于衷 潜(qián)意识 过滤 顷(qǐng)刻 面颊(jiá) 喷嚏(tì) 激荡 嘈(cáo)杂 唠唠(láo)叨叨(dāo) 充耳不闻 视而不见

第五单元

浔(xún) 落英 豁(huò)然开朗 俨(yǎn)然 阡(qiān)陌(mò)交通 垂髫(tiáo) 叹惋(wǎn) 诣(yì) 铭(míng) 馨(xīn) 鸿儒 白丁 蕃(fān) 淤(yū)泥 濯(zhuó)清涟(lián)而不妖

不蔓不枝 亵(xiè)玩 噫(yī) 隐逸(yì) 罔(wǎng)不因势象形 贻(yí) 黍(shǔ) 箬(ruò)篷 糁(sǎn) 髯(rán) 诎(qū) 倚(yǐ) 船楫(jí) 壬(rén)戌(xū) 篆(zhuàn) 修狭(xiá)

和睦(mù) 大同

第六单元

晨曦(xī) 溯(sù) 素湍(tuān) 飞漱(shù) 五色交辉 夕日欲颓(tuí) 沉鳞竞跃 藻荇(xìng) 沃日 艨(méng)艟(chōng) 泅(qiú) 鲸(jīng)波万韧 溯(sù)迎而上 腾(téng)身百变

僦(jiù) 雾凇(sōng)沆(hàng)砀(dàng) 更(gēng)定

八年级下册

第一单元

烂漫 油光可鉴(jiàn) 绯(fēi)红 标致 落地 不逊 诘(jié)责 托辞 抑扬顿挫(cuò)

深恶(wù)痛疾 物以稀为贵 适值 小而言之 正人君子 匿(nì)名 凄然 文绉绉(zhōu)

糜(mí) 庶(shù) 责罚 管束 气量 广漠 宽恕 质问 幽默 凄惨 奥秘 翻来覆去 髭(zī)

鬈(quán) 器宇 禁锢(gù) 鹤立鸡群 正襟危坐 轩昂 颔(hàn)首低眉 诚惶诚恐 锃(zèng) 黝(yǒu)黑 滞(zhì)留 愚钝 犀利 侏儒 酒肆(sì) 尴(gān)尬(gà) 炽(chì)热 粗制滥造

藏污纳垢 郁郁寡(guǎ)欢 无何置疑 黯然失色 广袤(mào)无垠 期期艾艾

搓(cuō)捻(niǎn) 期盼 迁徙(xǐ) 觅(mì)食 油然而生 花团锦簇(cù) 繁花似锦 风云突变 不可名状 落英缤纷 冥思遐想

第二单元

蝴蝶 葫芦 奁(lián) 朔(shuò)方 博识 美艳 消释 凛冽 升腾 霁(jì) 眷(juàn)念

荷戟(jǐ)独彷徨(pánghuáng) 睥(pì)睨(nì) 鞺鞺(tāng)鞳鞳(tà) 稽(qǐ)首 土偶木梗

污秽(huì) 犀利 迸(bèng)射 播弄 虐(nuè)待 雷霆 踌(chóu)躇(chú) 鞭挞(tà)

祈(qí)祷 罪孽(niè) 拖泥带水 苍茫 胆怯(qiè) 翡(fěi)翠 精灵 蜿(wān)蜒(yán)

执拗(niù) 憔(qiáo)悴(cuì) 馈(kuì)赠 真谛 璀(cuǐ)璨(càn) 镶(xiāng)嵌(qiàn) 酷肖 海誓山盟 长吁短叹 千山万壑(hè) 盛气凌人

第三单元

鲲(kūn)鹏 蓬蒿(hāo) 咫(zhǐ)尺 呐喊 自不量力 相形见绌(chù) 精巧绝伦

美味佳肴(yáo) 萧瑟 和煦(xù) 干涸(hé) 吞噬(shì) 裸(luǒ)露 戈壁滩 沧海桑田 贼鸥 啮(niè)齿类动物 媲(pì)美 挑衅(xìn) 鼠目寸光 相辅相成 香蒲(pú) 缄(jiān)默

窥(kuī)探 狩(shòu)猎 顾忌 凋零 滑翔 目空一切 莫衷一是 牟取 众目睽睽 哂(shěn)笑 铆(mǎo) 拍板 黑咕隆咚 颤颤巍巍 胸有成竹 不容置疑 慷(kāng)慨(kǎi)大方 一视同仁 任劳任怨

第四单元

即物起兴(xìng) 呈贡(gòng) 向例 面善 蹲(dūn)踞(jù) 酬和(hè) 熹(xī)微 譬(pì)喻

淳朴 引经据典 悠游自在 龙吟凤哕(huì) 寄名 门楣 苋(xiàn) 与有荣焉 囊萤映雪

腌(yān) 籍(jí)贯 肃然起敬 招徕(lái) 铂(bó) 荸(bí)荠(qí) 马趴(pā) 合辙(zhé)压韵

糠(kāng) 囿(yòu) 铁铉(xuàn) 饽饽(bō) 秫(shú)杆 随机应变 油嘴滑舌 巴结 大约摸 家醅(pēi) 自来 要哪没哪 营造 抠(kōu)

第五单元

缥(piǎo)碧 轩(xuān)藐(miǎo) 嘤嘤(yīng) 鸢(yuān)飞戾(lì)天 横柯上蔽(bì) 疏(shū)条交映 不求甚解 短褐(hè)穿结 箪(dān)瓢屡空 晏(yàn)如 衔(xián)觞(shāng)赋诗

祗(dǐ) 逾约 硕(shuò)师 德隆望尊 叱(chì)咄(duō) 俟(sì) 负箧(qiè)曳(yè)屣(xǐ)

皲(jūn)裂 衾(qīn)

第六单元

如鸣佩(pèi)环 篁(huáng)竹 坻(dǐ) 清冽(liè) 蒙络摇缀(zhuì) 参(cēn)差(cī)披拂(fú) 斗(dǒu)折蛇行 犬牙差(cī)互 悄(qiǎo)怆(chuàng)幽邃(suì) 浩浩汤汤(shāng)

霏霏(fēi) 山岳潜(qián)行 日星隐曜(yào) 樯(qiáng)倾楫(jí)摧 薄暮冥冥

忧谗(chán)畏讥 波澜不惊 浮光跃金 静影沉璧 琅(láng)琊(yá) 暝(míng) 繁阴(yīn)

弈(yì) 觥(gōng)筹交错 阴翳(yì) 娟然 浅鬣(liè) 蹇(jiǎn) 浃(jiā) 曝(pù) 呷(xiā)

九年级上册

第一单元

山舞银蛇 原驰蜡象 红装素裹 妖娆(ráo) 文采 单(dān)于 成吉思汗(hàn) 风流人物

风骚(sāo) 一代天骄(jiāo) 留滞(zhì) 襁(qiǎng)褓(bǎo) 田圃(pǔ) 喧嚷 洗礼 温声细语 润如油膏

第二单元

敬业乐群 断章取义 不二法门 理至易明 饱食终日 无所用心 难矣哉 群居终日 言不及义 好行小慧 虽 征引 行 说法 主一无适便是敬 旁骛(wù) 佝(gōu)偻(lóu) 承蜩(tiáo)

亵(xiè)渎 用志不分 乃凝于神 素其位而行 不愿乎其外 层累 骈(pián)进

知之者不如好之者 好之者不如乐之者 其为人也 发奋忘食 乐以忘忧 不知老之将至云尔 受用 强聒(guō)不舍 言行相顾 陨(yǔn)落 灵柩(jiù) 凌驾 睿(ruì)智 弥留之际 媚上欺下 兼而有之 孤军奋战 黎民百姓 恼羞成怒 恪尽职守 枘(ruì)凿 羲(xī)皇上人 垂手 扶掖(yē) 凭吊 谀(yú)词 大惊小怪 廓(kuò)然无累 重蹈覆辙 涕泗横流 自知之明 气吞斗牛

忐(tǎn)忑(tè) 繁衍 一抔(póu)黄土 化为乌有 无与伦比 怒不可遏(è)

第三单元

阴晦(huì) 萧索 心绪 谋食 寓所 猹(chá) 獾(huān) 五行缺土 弶(jiàng) 脚踝(huái)

潮汛 苏生 髀(bì) 愕(è)然 鄙(bǐ)夷 嗤(chī)笑 瑟索 打拱 黛(dài) 惘(wǎng)然 隔膜

展转 恣(zì)睢(suī) 家景 如许 厚实 嬉闹 驱除 歇斯底里 哈佛尔 栈(zhàn)桥

牡(mǔ)蛎(lì) 蚝(háo) 拮(jié)据(jū) 煞(shà)白 十拿九稳 沙哑 发窘(jiǒng) 抽噎(yē) 出风头

第四单元

根深蒂(dì)固 孜孜不倦 汲(jí)取 不言而喻 轻而易举 持之以恒 四书 诚意 正心 修身 齐家 格物致知 袖手旁观 怡情 傅(fù)彩 文才藻饰 矫(jiǎo) 学究 鄙(bǐ) 诘(jié)难

寻章摘句 味同嚼蜡 滞(zhì)碍 睾(gāo) 吹毛求疵(cī) 要诀 狡黠(xiá) 伦理 不求甚解

狂妄自大 咬文嚼(jiáo)字 因小失大 豁(huō)然贯通 开卷有益 玄虚 诓(kuāng)骗

怀古伤今 为民请命

第五单元

趱(zǎn)行 嗔(chēn) 尴(gān)尬(gà)去处 这厮(sī) 朴(pō)刀 恁(nèn)地 省得

兀(wù)地(dì) 休见他罪过 兀(wù)自 怄(òu) 喏(nuò)喏(nuò)连声 濠(háo)州

面面厮觑(qù) 聒(guō)噪(zào) 端的 干系 寻思 逞(chěng)辩 勾当 庖(páo)官 敦(dūn) 恃(shì)才放旷 讫(qì) 佯(yáng) 簏(lù) 谮(zèn)害 麾(huī) 绰(chāo) 沉吟 禀(bǐng)请 班师 惑乱 对答如流 带挈(qiè) 相公 唯唯连声 行事 长亲 腆(tiǎn)着 啐(cuì) 抛(pāo) 嗑(kē) 亚(yà)元 绾(wǎn) 桑梓(zǐ) 轩敞 锭(dìng)子 倒运 舍与 央及 管待 商酌(zhuó) 叙功 相与 起承转合 应瑒(yáng) 颦(pín)儿 地灵人杰 画缯(zēng) 鳏鳏(guān)

腻(nì)烦 怔怔(zhēng) 笑吟吟 茶饭无心 挖心搜胆 精血诚聚

九年级下册

第一单元

锦幛(zhàng) 荇(xìng)藻 蓬蒿(hāo) 蝼(lóu)蚁 干瘪(biě) 淤(yū)滩 驳(bó)船 簇(cù)新 胚(pēi)芽 虔信 慰藉 晨曦 瞰(kàn)望

第二单元

大抵(dǐ) 阔绰(chuò) 羼(chàn) 荐头 声气 满口之乎者也 污人清白 绽(zhàn)出 钞(chāo) 间或 拭 服辩(伏辩) 年关 蘸(zhàn) 颓唐 营生 格局 梆(bāng) 白瞪 乍(zhà)蓬 捯(dǎo)气 唿(hū)哨(呼哨) 咯(kā)吧(咔(kā)吧) 到了儿 名讳(huì) 荣膺(yīng) 酉(yǒu) 腻(nì)歪(wāi) 檎(qín) 捎(shào)马子 瑭(táng) 擀(gǎn) 嘬(zuō) 剜(wān) 腌臜(zā) 隐匿(nì) 一气呵成 妙手回春 断壁残垣 如坐针毡 芒刺在背 天伦之乐 影影绰绰 望眼欲穿 蜥蜴 巉(chán)岩 鲦(tiáo)鱼 吹毛求疵 窒息 骸骨 奄奄一息

第三单元

清吟(yín) 枭(xiāo)鸟 荫庇(bì) 芳馨 骄奢 怡悦 云翳 一泻千里 倒坍(tān) 虬(qiú)须 周到如砥 引颈受戮(lù) 星临万户 沉湎(miǎn) 堰(yàn) 成材 瘠(jí)薄 孱(chán)弱 遮天蔽日 浩瀚无垠 袅袅烟云 山崩地裂 百鸟啾啾(jiū) 隐姓埋名 鲑(guī)鱼 臆(yì)测 瞻望 攫(jué)取 增益 馈赠 乐此不疲

第四单元

恻(cè)隐 豁免 尊翰(hàn) 折衷是非 越俎(zǔ)庖代 延纳 钧(jūn)裁 中流砥(dǐ)柱 告禀 饶恕心如铁石 万恶不赦 遍稽(jī)群籍 鸡犬不宁 有例可援 糍(cí)粑(bā) 阴霾(mái) 鹭(lù)鸶(sī) 打鼾(hān) 盘缠 打牙祭 怡然自得 睡眼惺忪(xīngsōng) 蹑(niè)手蹑脚 峥嵘(zhēngróng) 山麓(lù) 鳞次栉比 涟漪(yī) 伫立 嬷嬷 顶礼膜拜 弥撒 通宵达旦

第五单元

翟(zhái) 公输盘(bān) 郢(yǐng) 见(xiàn) 弊(bì)舆(yú) 褐(hè) 犀(xī) 兕(sì) 鼋(yuán)鼍(tuó) 鲋(fù) 梓(zǐ) 楩(pián) 长(zhàng)木(mù) 牒(dié) 守圉(yù) 诎(qū) 禽滑(gǔ)厘 寇(kòu) 伋(jí) 甲胄(zhòu) 畎(quǎn)亩 胶鬲(gé) 傅说(yuè) 拂(bì)士 蹴(cù) 欤(yú) 鹓(yuān)雏(也作鸟字旁)(chú) 醴(lǐ)泉 鸱(chī) 吓(hè) 濠(háo)梁 鯈(tiáo)鱼

第六单元

刿(huì) 长勺(sháo) 间 鄙 徧(biàn) 玉帛 小信未孚(fú) 辙(zhé) 夫战 靡 昳(yì)丽 朝服衣冠 窥(kuī)镜 间(jiàn)进 期年(jīnián) 仞(rèn) 惩(chéng) 塞(sài) 迂(yū) 荷(hè)担者 箕(jī)畚(běn) 孀(shuāng)妻 始龀(chèn) 叟(sǒu) 亡(wáng) 穷匮 厝(cuò) 雎鸠(jūjiū) 窈窕(yǎotiǎo) 逑(qiú) 荇菜(xìngcài) 窹(wù)寐(mèi) 芼(mào) 蒹(jiān)葭(jiā) 溯(sù)洄(huí) 晞(xī) 湄(méi) 坻(dǐ) 跻(jī) 沚(zhǐ) 琚(jū) 玖(jiǔ)

初中常用字词

约7300字。 初中生字词汇总

 第一册

 痴chī想 诱yòu惑 喧xuān腾 瞬shùn间 凝níng成 啜chuò泣:抽噎,抽抽搭搭地哭。 纳罕hǎn:惊奇,诧异。 峭qìào壁 目眩xuàn 颤chàn抖 闷mēn热 屡lǚ次 训诫jiè 嶙峋lín xún 小心翼翼yìyì 耸sǒng立 收敛 liǎn 颤chàn 动 聒guō 宽恕shù 卑微:卑贱微小,地位底下。 一丝不苟:形容办事认真,连最细微的地方也不马虎。苟,敷衍了事,马马虎虎。 童稚zhì 拟nǐ作 藐miǎo小 鹤唳lì 怡yí然 土砾lì 壑hè 癞lài虾蟆 脊jǐ粱 船舶bó 载zài着 倔强jué jiàng 鬓bìn发 洗濯zhuó 寂寥liáo 玷diàn污:弄脏(多用于比喻) 扒pá窃 可望不可即:只能够望见不能够接近。 沉甸diàn甸 霎shà时间 剔tī透 结实累léi累 堕duò落 贪婪lán 雏chú形 苦熬áo 嬉xī戏 风韵yùn 慷慨kǎi 金窖jiào 抢劫jié 泯mǐn灭:丧失。 禀bǐng告 厄è运:不幸的命运。 掳lǔ 皎洁jiǎo 险象迭dié生:危险的现象不断地发生。 问心无愧kuì 渲xuàn染 奢shē望 呵hē责 猝cù然 闲暇xiá 蹂躏róu lìn 愠yùn 三省xǐng吾身 论lún语 罔wǎng 水涨zhǎng 嫩nèn 宛wǎn转 应和hè 酝酿yùn niàng 鸟巢cháo 披蓑suō戴笠lì 抖擞sǒu 黄晕yùn 暖和huo 着zhuó落 一髻jì白花 镶xiāng 宽敞chǎng 贮zhù蓄 芊芊qiānqiān 黛dài色 磅礴pángbó 匍匐púfú 迸bèng发 澹澹dàndàn 主宰zǎi 伐木声丁丁zhēng 鳊biān鱼 乌桕jiù 寥liáo阔:高远空旷。 枯涸hé 清洌liè 梦寐mèi 栖qī息:停留,休息(多指鸟类)。 碣jié石 竦sǒng 峙zhì 堤dī 骸hái骨 猛犸mǎ 葱茏lóng 峰峦luán 轻盈yíng 弥mí漫 一霎shà间 匀称chèn 崩塌bēngtā 篝gōu火 狩shòu猎 喧嚣xiāo 暗哑yīn yǎ 静谧mì 螽zhōng斯 莴苣wō jù 颚è 喙huì 哀号háo 篡cuàn夺 劫掠jié lüè 酷爱 弱肉强食 隐隐约约 连续不断 夜色苍茫 更胜一筹 惊慌失措 开膛破肚 津津有味 断肢残腿 毫不犹豫 椭tuǒ圆 着zhuó陆 铁锹qiāo 月壤rǎng 海域yù 青冥míng 飞甍méng 高垣yuán 睥睨pì nì 连亘gèn 窗扉fēi 倏shū忽 蟹xiè 杈chà 憔悴qiáo cuì 诀jué别 嫌恶wù 可鄙bǐ 什shí物 虐nüè杀 苦心孤诣yì 筝 蕾 堕duò 寂寞 肃杀 荡漾 笑柄 惊惶 瑟缩 傲然 宽恕 恍然大悟 犄jī角 怦pēng 寒颤zhàn 攥zuàn 形影不离:形容彼此关系密切。 抹 逮 信服 嫩芽 霎shà时 拆散 水波粼粼 各得其所 分歧qí 匿nì笑 嗅xiù 膝xi 柳絮xù 炫xuàn耀 称chèn职 滑稽jī:言语、动作引人发笑。 陛bì下 头衔xián 爵jué士 赏赐cì 随声附和hè:别人说什么,自己也跟着说什么,形容没有主见。 骇hài人听闻:使人听了非常吃惊。 缥缈piāo miǎo:隐隐约约,若有若无。 鲛jiāo人 女娲wā 莽莽榛榛zhēn 澄chéng澈 掘jué 掺chān合 哞mōu哞 潺潺chán 烫tàng 蔷薇qiáng wēi 酥sū 踉liàng跄qiàng 孪luán生 庇bì护 塞sài上 遽jù 髀bì 跛bǒ

 第二册

 确凿 轻捷 蟋蟀 相宜 书塾 方正 博学 人迹罕至 肿胀zhǒng zhàng 叮嘱 恐惧 丑陋 讥笑 嫉妒jí dù 来势汹汹 瞬息 幽寂jì 延绵 荒草萋萋qī 菜畦qí 皂荚jiá树 班蝥máo 臃肿yōng zhǒng 攒cuán成 秕bǐ谷 系jì一条长绳 拗ǎo过去 锡箔bó 桑葚(shèn) 收(liǎn) 敛 脑(suǐ) 髓 人声鼎(dǐng)沸 蝉蜕tuì 鸡毛掸dǎn子 咻xiū咻 玉簪zān花 骊lí歌 花圃pǔ 懒惰duò 讪shàn笑 吐绶shòu鸡 沼zhǎo泽 木屐jī 谒yè 称chèn前时之闻 泯mǐn然 巅diān

TAG: 生字